به ابزار هایی که در هر کارگاه صنعتی کاربرد دارد.ابزار عمومی گفته می شود.می توان به آچار بکس،رینگی،آچارتخت،انواع پیچ گوشتی،انبر دست،دم باریک،انبر قفلی،آچار فرانسه و چکش اشاره نمود.